Taigi’s met aanvullende opmerkingen

Hierbij een overzicht van alle Ki No Kenkyukai taigi’s, de technieken per taigi met de video’s. Bron: http://ki-aikido.net/TAIGI/TaigiList.html.

[1] Taigi Katatetori
[2] Taigi Katatetori Ryotemochi
[3] Taigi Yokomenuchi
[4] Taigi Ryokatatori
[5] Taigi “Children’s Arts”
[6] Taigi Ushirotekubidori
[7] Taigi Munetsuki & Keri
[8] Taigi Ryotetori
[9] Taigi Shomenuchi
[10] Taigi Katadori Shomenuchi
[11] Taigi Katatedori
[12] Taigi Katatedori Ryotemochi
[13] Taigi Yokomenuchi
[14] Taigi Katatori
[15] Taigi “Middle School Students”
[16] Taigi Zagi
[17] Taigi Zagi Handachi
[18] Taigi Ushiro Waza
[19] Taigi Munetsuki
[20] Taigi Niningake, Sanningake, Randori
[21] Taigi Tantodori
[22] Taigi Tachitori
[23] Taigi Jodori
[24] Taigi Jonage
[25] Taigi Kengi Dai Ichi
[26] Taigi Kengi Daini
[27] Taigi Jogi Dai Ichi
[28] Taigi Jogi Daini
[29] Taigi Uchi Ken (Kumitachi)
[30] Taigi Shinken Kokoro No Ken

Kitei Taigi – 110 seconds

 1. Shomenuchi Kokyunage
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Munetsuki Koteoroshi (Katameru)
 4. Katatedori Tenkan Ikkyo
 5. Katadori Nikyo (Irimi)
 6. Ushiro-tekubidori Sankyo (Katameru)

Taigi #1 – Katatetori – 65 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=sCv4RHTRjIk
https://www.youtube.com/watch?v=BBU7XpfHDKI
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=sfKXYl1rqbQ

 1. Kokyunage (“Onshi no gyoi” = “Holding the Emperor’s clothes”)
 2. Kokyunage (Kirikaeshi)
 3. Kokyunage (Zenponage)
 4. Kokyunage (Kaitenage)
 5. Shihonage
 6. Ikkyo

Taigi #2 – Katatetori Ryotemochi – 71 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=3RPDiUpm9sY
https://www.youtube.com/watch?v=ThpLLLW8Vb8
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=NtbT3s7u0Pg

 1. Kokyunage (Tobikomi – leaping forward)
 2. Kokyunage (En undo)
 3. Kokyunage (Hachinoji – figure eight)
 4. Kokyunage (Zenponage)
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi

Taigi #3 – Yokomenuchi – 49 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=FAIyfZZqlmE

https://www.youtube.com/watch?v=00N0WH92cL4
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=fPm4zj4amuk

 1. Kokyunage (Sudori)
 2. Kokyunage (Bow)
 3. Koyunage Irimi
  1 through 3 are done continuously on both sides
 4. Shihonage
 5. Kokyunage (Sudorinage)
 6. Kokyunage (Hachinoji – figure    eight)

Taigi #4 – Ryokatatori – 60 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=ZYDD0jsl66k

https://www.youtube.com/watch?v=00THlC5MQV4
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=1c2Z8bHWB2E

 1. Kokyunage (bow)
 2. Kokyunage (kirikaeshi – bow)
 3. Kokyunage (bow twice)
 4. Sudori
 5. Nikyo
 6. Kokyunage (Zenponage)

Taigi #5 – “Children’s Arts” – 77 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=RICAg584CTI

https://www.youtube.com/watch?v=Xr30TyRTxfE
Comments: Niet beschikbaar

 1. Shomenuchi Kokyunage
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Munetsuki Koteoroshi (Katameru)
 4. Katatori Ikkyo (Irimi)
 5. Koyu Dosa

Taigi #6 – Ushirotekubidori – 71 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=ly7ghrIHSU8

https://www.youtube.com/watch?v=woLZH_bGmFI
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=7LA_6i8fKbg

 1. Ushirodori Kokyunage (Zenponage)
 2. Ushirotekubidori Kokyunage (Uragaeshi – inside out)
 3. Ushirotekubidori Kokyunage (Zenponage)
 4. Ushirotekubidori Koteoroshi (Hantai tenkan)
 5. Ushirotekubidori Ikkyo
 6. Ushirotekubidori Sankyonage

Taigi #7 – Munetsuki & Keri – 66 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=wE6K4kgnBwk

https://www.youtube.com/watch?v=WZ9_mL63xkQ
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=xG5QVrOQBhU

 1. Kokyunage (Michibikigaeshi ­ lead back and return)
 2. Ikkyo (Hantai tenkan)
 3. Kokyunage (Zenponage)
 4. Kokyunage (Irimi) Keri – front kick
 5. Kokyunage (Ashidori) Keri – low roundhouse kick
 6. Koteoroshi (Nageppanashi ­throw away)

Taigi #8 – Ryotedori – 50 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=D6O5962Sa40

https://www.youtube.com/watch?v=ih40DsM0mpo
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=5xRJajZlN8E

 1. Kokyunage (Tenchinage Irimi)
 2. Kokyunage (Tenchinage Tenkan)
 3. Kokyunage (Hakucho no Mizuumi – “Swan Lake”)
 4. Kokyunage (Dojyo Sukui)
 5. Kokyunage (Zenponage)
 6. Kokyunage (Kirikaeshi)

Taigi #9 – Shomenuchi – 67 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=nhGjvnmCAxU

https://www.youtube.com/watch?v=KuR9uwdsRHk
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=YDf3ofTNK0w

 1. Ikkyo (Irimi)
 2. Ikkyo (Tenkan)
 3. Kokyunage Irimi
 4. Koteoroshi
 5. Kokyunage (Kirikaeshi)
 6. Kokyunage (Zenponage)

Taigi #10 – Katadori Shomenuchi – 65 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=hDYDjxl5ypA

https://www.youtube.com/watch?v=b0ZxMet_T34
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=ls2UbT1HXAo

 1. Kokyunage Irimi
 2. Kokyunage En Undo
 3. Kokyunage (Hachinoji)
 4. Nikyo
 5. Sankyo (Uragaeshi)
 6. Kokyunage (Zenponage)

Taigi #11 – Katatedori – 56 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=b2sA3H0VBfg

https://www.youtube.com/watch?v=2clwIaNRF68
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=wBYIu4LeyYw

 1. Kokyunage (Irimi)
 2. Kokyunage (Irimi)
 3. Kosadori Kokyunage
 4. Kosadori Kokyunage (Makikaeshi)
 5. Kosadori Kokyunage (Makikaeshi Nage)
 6. Kosadori Kokyunage (Kirikaeshi)

Taigi #12 – Katatedori Ryotemochi – 66 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=LpJ1166x9GE

https://www.youtube.com/watch?v=Q3MJap769-I
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=VfEPDxVnyFs

 1. Kokyunage (Irimi)
 2. Kokyunage (Tenkan)
 3. Nikyo
 4. Ikkyo (Kirikaeshi)
 5. Kokyunage (Zenponage)
 6. Kokyunage (Ball Nage)

Taigi #13 – Yokomenuchi – 61 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=FU8tKeP8CdA

https://www.youtube.com/watch?v=9KygDey1uu8
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=gzZBA06MKCU

 1. Kokyunage (Irimi)
 2. Kokyunage (Jujinage)
 3. Kokyunage (Atemi)
 4. Shihonage (Irimi Tobikimi)
 5. Koteoroshi (En undo)
 6. Kokyunage (Kirikaeshi)

Taigi #14 – Katadori – 85 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=jd22pmW1ccs

https://www.youtube.com/watch?v=jIFrqsKP4xQ
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=RWVGWp2iDlc

 1. Ikkyo (Tenkan)
 2. Nikyo (Irimi)
 3. Sankyo (Tenkan)
 4. Yonkyo (Irimi)
 5. Kokyunage (Ushiromuki)
 6. Kokyunage (Ushiromaki Kirikaette Yokomenuchi)

Taigi #15 – “Middle School Students” – 89 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=bsankGsUcWw
https://www.youtube.com/watch?v=MQZgG7yu2O0
Comments: Niet beschikbaar

 1. Shomenuchi Ikkyo
 2. Yokomenuchi Kokyunage (Hachinoji)
 3. Munetsuki Kokyunage (Zenponage)
 4. Katatori Nikyo (Irimi)
 5. Ushirodori Kokyunage (Zenponage)
 6. Ushirotekubidori (Sankyonage)

Taigi #16 – Zagi – 60 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=zbYIdZLjmq4

https://www.youtube.com/watch?v=6bTB0RtVK3w
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=xfkhLykSyzo

 1. Shomenuchi Ikkyo Irimi
 2. Shomenuchi Tenkan
 3. Katatori Shomenuchi
 4. Shomenuchi Kokyunage
 5. Munetsuki Koteoroshi (Katameru)
 6. Yokomenuchi Kokyunage

Taigi #17 – Zagi Handachi – 54 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=CLOubSiyVeI
https://www.youtube.com/watch?v=OS2wm-8uG1s
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=eRIAudjZFOc

 1. Katatedori Kokyunage (Zenponage)
 2. Katatedori Kokyunage (Kirikaeshi)
 3. Shomenuchi Kokyunage
 4. Ushirokatadori Kokyunage
 5. Munetsuki Koteoroshi
 6. Yokomenuchi kokyunage

Taigi #18 – Ushiro Waza – 72 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=lvMPSHJWDFc
https://www.youtube.com/watch?v=cQ3RhZ-BrbY
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=rAwYTCro4xM

 1. Kokyunage (Hagaijime – holding elbows)
 2. Ushiro Katadori Kokyunage (Hikoki “Airplane” Nage)
 3. Ushiro Katadori Kokyunage (Suikomi)
 4. Ushiro Katadori Kokyunage (Zenponage)
 5. Katatedori Kubishime (Uragaeshi)
 6. Ushiro Katatedori Kubishime (Zenponage)

Taigi #19 – Munetsuki – 52 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=IXBlZ-oCRx8
https://www.youtube.com/watch?v=gTWg_I2rkaU
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=CpLENeloOyk

 1. Kokyunage (Uchiwanage)
 2. Kokyunage (Zenponage kubiuchi)
 3. Kokyunage (Uchiwanage menuchi)
 4. Kokyunage (Irimi sudori)
 5. Kokyunage (Shomenuchi)
 6. Kokyunage (Hantai tenkan)

Taigi #20 – Niningake, Sanningake, Randori – 82 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=KicJ__b0Xro
https://www.youtube.com/watch?v=yuiX4vK7B9Y
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=vBiZWdTNXfg

 1. Kokyunage Zenponage (Once)
 2. Kokyunage Senaka-awase (Once)
 3. Kokyunage (Seiretsu)
 4. Shihonage
 5. Kokyunage (Seiretsu)
 6. Randori

Taigi #21 – Tantodori – 131 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=HHUJ6HgsJzo
https://www.youtube.com/watch?v=4UnlBiyn9hg
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=leWvwmhaZpY

 1. Shomenuchi (Koteoroshi)
 2. Shomenuchi (Kokyunage)
 3. Sakatemochi Yokomenuchi Irimi (Gokyo)
 4. Sakatemochi Kokyunage
 5. Yokomenuchi Shihonage
 6. Munetsuki Koteoroshi
 7. Munetsuki Ikkyo (Irimi)
 8. Munetsuki Kokyunage (Zenponage)
 9. Munetsuki Kokyunage (Hijiuchi menuchi)
 10. Munetsuki Kokyunage (Kaitenage)

Taigi #22 – Tachitori – 106 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=A7lY_0GABDE

https://www.youtube.com/watch?v=oADKeTIcVIk
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=784QubTHBKo

 1. Shomenuchi Irimi Sudori Kokyunage
 2. Shomenuchi Koteoroshi (right side only)
 3. Shomenuchi Irimidore (left side only)
 4. Yokomenuchi Irimi
 5. Yokomenuchi Shihonage (left side only)
 6. Munetsuki Koteoroshi (right side only)
 7. Munetsuki Kokyunage (Zenponage)
 8. Munetsuki Kokyunage (Irimi Sudori)
 9. Douchi Kokyunage
 10. Yokobarai Kokyunage

Taigi #23 – Jodori – 124 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=QG7pf_i8Lk8

https://www.youtube.com/watch?v=XRKQAuOLwW8
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=l8rshaaNjSo

 1. Shomenuchi Irimi Sudori Kokyunage
 2. Shomenuchi Koteoroshi (right side only)
 3. Shomenuchi Irimidore (left side only)
 4. Yokomenuchi Shihonage (left side only)
 5. Yokomenuchi Kokyunage (Zenponage)
 6. Munetsuki Kokyunage (Tsukikaeshi)
 7. Munetsuki Kokyunage (Zenponage)
 8. Munetsuki Kokyunage (Kirikaeshi)
 9. Douchi Kokyunage
 10. Yokobarai Kokyunage

Taigi #24 – Jonage – 68 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=q5nddQ-9lGQ

https://www.youtube.com/watch?v=dniprEea6FA
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=DpuwO6iYVEk

 1. Kokyunage
 2. Kokyunage (Zenponage)
 3. Sakatemochi Kokyunage (Zenponage)
 4. Shihonage
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi
 7. Kokyunage (Kirikaeshi)
 8. Kokyunage (Ashisukui)

Taigi #25 – Kengi Dai Ichi – 27 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=imgNErk7W6E

https://www.youtube.com/watch?v=BugIXRMbeYQ
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=O9HTd8XiN0g

 1. 1. Happogiri – performed twice with counting aloud; first time at regular speed, second time faster

Taigi #26 – Kengi Daini – 29 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=NkDCGRD-rmc

https://www.youtube.com/watch?v=-VdJF6nX6Ys
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=m9tnTF454Co

The counting rhythm is: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13

 1. Ichinotachi
 2. Ichinotahi
 3. Hidari Kesagiri
 4. Migi Kesagiri
 5. Ushiro Uchi
 6. Tsuki
 7. Ushiro Uchi
 8. Tsuki
 9. Hidari Kesagake Tobi Komi
 10. Migi Kesagake Tobi Komi
 11. Tsuki
 12. Hidari Kesagake

Taigi #27 – Jogi Dai Ichi- 38 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=UkcF6zqddek

https://www.youtube.com/watch?v=y75cM0vWbSI
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=YK6u1-tcmQk

Counting 1-22: performed twice with counting aloud; first time at regular
speed, second time faster

Taigi #28 – Jogi Daini – 40 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=uA3nG9qBb9I

https://www.youtube.com/watch?v=i6ltORMVPpE
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=q65iIPNsGzI

 1. Tsuki Zujyo (continued)
 2. Tsuki Zujyo
 3. Hidari Yokomenuchi
 4. Mawashite Migi Uchi Oroshi
 5. Migi Yokomenuchi
 6. Tsuki Zujyo – Ushiro Muki
 7. Hidari Yokomenuchi
 8. Mawashite Migi Oroshi 21
 9. Migi Yokomenuchi
 10. Tsuki Zujyo – Ushiro Muki
 11. Hidari Yokomenuchi
 12. Hidari Kohotsuki
 13. Migi Kohotsuki (ushiro))
 14. Tsuki – Ushiro Muki
 15. Fumikonde (Hidari) Yokomenuchi
 16. Isen Kai Kiri Harai Zujyo (circle)
 17. Migi Shitakara
 18. Tsuki
 19. Migi Yokomenuchi
 20. Tsuki
 21. Hidari Ashi Sagari Migishitakara Hidari Ue Harai Age
 22. Mochi Kaete Tsuki

Taigi #29 – Uchi Ken (Kumitachi) – 82 seconds
http://www.youtube.com/watch?v=JiitN2309Xo

https://www.youtube.com/watch?v=4qar1Qm6Mp0
Comments: https://www.youtube.com/watch?v=bo0SjE4CZhM

 1. Kote Uchi
 2. Migi Do Uchi
 3. Hidari Do Uchi
 4. Nodo Tsuki
 5. Shomenuchi
 6. Hidari Yokomenuchi – Migi Yokomenuchi

Taigi #30 – Shinken Kokoro No Ken
https://www.youtube.com/watch?v=hOu-rBWSOsY

 1. Shomenuchi
 2. Hidari Ashi Mae Uchi – Ushiro Uchi
 3. Migi Ashi Mae Uchi – Ushiro Uchi
 4. Hidari Yokomenuchi (continue to 5.)
 5. Migi Yokomenuchi
 6. Hidari Kesa Ashi Barai
 7. Migi Kesa Ashi Barai